Resebidrag – RUM Stockholmsdistriktet
RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Resebidrag

För hjälp så kan du kontakta stockholm@rum.se

Ansökan om resebidrag

Enskilda medlemmar kan söka resebidrag från distriktet, efter följande regler:
Bidrag delas ut till medlemmar i Stockholmsdistriktet och är avsett att vara ett stöd för omkostnader i samband med resa till någon aktivitet (t.ex. en kurs). Bidraget kan sökas när som
helst på året.

Aktiviteten

- Aktiviteten ska utveckla medlemmen musikaliskt, ledarmässigt eller konstnärligt och
därmed främja medlemmens engagemang i lokalavdelningen.

Bidragets storlek

- Distriktsstyrelsen avgör vem som får bidrag och till vilket belopp, dock högst 500 kr.
Det står styrelsen fritt att när som helst och utan förvarning ändra dessa regler.

Ansökan

- Ansökan kan göras på förhand eller i efterhand, men måste gälla en resa som inte ligger
längre än sex månader bakåt i tiden.
- Ansökan görs av den som har eller ska genomgå aktiviteten (alt. målsman).

Företräde

- En medlem kan endast få ett resebidrag per kalenderår.
- Företräde ges till ungdomar och för kurser som arrangeras av RUM och som inte är
likvärdig någon kurs i Stockholmsdistriktet.
- Utbetalning av bidrag sker efter att resan genomförts och medlemmens deltagande har
bekräftats.
- Bidrag för aktiviteter arrangerade i Stockholmsområdet beviljas endast om det finns
särskilda skäl.

Kvitton

- Distriktet har rätt att begära in underlag för resan (t.ex. kvitton på inköpta biljetter) upp
till sex månader efter aktivitetens genomförande eller sex månader efter det att medlemmen underrättats om beviljat bidrag.


1. Uppgifter om bidragssökande


2. Utbetalningsinformation


3. Uppgifter om aktiviteten och resanX